logofundacji

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Odbywająca się 21 kwietnia br. I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zgromadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP przedstawicieli ponad 200 rad rodziców z różnych rejonów Polski
(z gmin wiejskich, z małych i średnich miast, z wielkich metropolii) oraz z różnych poziomów kształcenia (począwszy od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Uczestniczyli w niej również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci samorządów terytorialnych, instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także reprezentanci, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacji pozarządowych. i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Otwierając konferencję Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska powiedziała :
"Nie wyobrażam sobie żeby o dziecku w systemie edukacji decydować bez was, bez rodziców. Zawsze podkreślamy, że to rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna służyć mu wsparciem i powinna być tak zorganizowana, żeby rodzic dobrze czuł się w szkole, żeby chciał tam przebywać"

Z kolei p. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników konferencji napisał: „Jestem przekonany, że proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wymaga udziału
i ścisłej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, które ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego kraju, szkoła i dom muszą być dla siebie nawzajem partnerami i sojusznikami”.
Natomiast Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „ Po raz pierwszy od ponad 27 lat rodzice i ich reprezentanci – rady rodziców spotykają się na zaproszenie i z inicjatywy najwyższych władz państwowych, co otwiera bardzo ważny etap na drodze do zagwarantowania rodzicom znaczącego wpływu na szkoły ich dzieci i na cały system oświaty”

Panel dotyczący zmian w prawie oświatowym

Drugą część Konferencji rozpoczął panel dyskusyjny dotyczący oczekiwanych przez rodziców zmian w prawie oświatowym.

Wprowadzeniem do rozmowy było wystąpienie p. prof. dr hab. Marii Mendel, która wskazała jak wielką wartością dla polskiego życia publicznego stanowi aktywność rodziców na terenie szkół ich dzieci.

Następnie Wojciech Starzyński zaprezentował cztery projekty nowelizacji prawa oświatowego.

Panel zakończyło b. ciekawe wystąpienie dr Tymoteusza Zycha z Instytutu Ordo Iuris, w Prelegent wskazał na brak spójności w przepisach dotyczących gospodarki finansowej rad rodziców i przedstawił propozycję zmian w ustawie o systemie oświaty likwidujących powyższe mankamenty:

    w art. 54 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i nimi gospodarować. Wydatkowanie funduszy rady rodziców następuje zgodnie z celami statutowymi szkoły lub placówki wymienionymi w regulaminie, o którym mowa w art. 53 ust. 4.”

    dodaje się ust. 9w brzmieniu:

„9. Minister właściwy do spraw budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych określi w drodze rozporządzenia zasady gospodarowania funduszami, o których mowa w ust.8.”

    dodaje się ust. 10w brzmieniu:

„10. Rada rodziców może we własnym imieniu nabywać prawa w zakresie gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 8, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywana.”

Dokumenty Konferencji

W ostatniej część konferencji zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonej w marcu 2016 r Ankiety dla Rad Rodziców oraz przyjęto dwa dokumenty wytyczające kierunki dalszych działań uczestników spotkania.

Prezentacja wyników ankietyty

Stanowisko dotyczące wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej

Deklaracja w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”