logofundacji

MEN otwarte na współpracę z rodzicami

Realizując  zobowiązania podjęte podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, wraz z p. Prezesem Wojciechem Starzyńskim spotkaliśmy się  15 lipca br. z panią Minister Anną Zalewską. Podczas spotkania  ustalono, że Fundacja, w ścisłej współpracy z departamentem  prawnym MEN, przygotuje kompleksową propozycję nowelizacji Rozdziału 4 (Społeczne organy w systemie oświaty)  ustawy o systemie oświaty, uwzględniającą wszystkie uwagi oraz sugestie środowisk rodzicielskich (w szczególności dotyczące rad rodziców oraz rad szkół). Nowelizacja ta zostanie wprowadzona pod obrady Sejmu RP   jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Ponadto p. Minister z dużym zrozumieniem odniosła się do zgłoszonego przez nas wniosku o zapewnienie przez dyrektorów szkół radom rodziców dostępu do dziennika elektronicznego celem umożliwienia im bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi rodzicami szkoły oraz zobowiązania dyrektorów szkół do udostępnienia  rodzicom tą drogą  wglądu do tematów   zajęć realizowanych przez nauczycieli. Zadeklarowała dokładne przyjrzenie się  sprawie i podjęcie działań na rzecz formalnego jej uregulowania.
Obok tematów legislacyjnych, omawiane były kwestie związane z organizacją 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców oraz zjazdu założycielskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców. Obie inicjatywy spotkały się z pełnym poparciem ze strony p. Minister.
Fundacja „Rodzice Szkole” po raz kolejny przekonała się, że obecne władze oświatowe są otwarte na ścisłą współpracę ze środowiskami rodzicielskimi  i z uwagą wsłuchują się  w  zgłaszane przez nie postulaty i opinie.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”