logofundacji

III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Cele konferencji:
1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:
- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
2 . przedstawienie projektu nowelizacji Rozdziału 4 ustawy Prawo oświatowe - (Społeczne organy w systemie oświaty) - przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”

program
kwestionariusz zgłoszeniowy